Zihan Yan

Collage of Computer Science

Sensing System & User Interface & Specific Application

emoglass

EmoGlass: an End-to-End AI-Enabled Wearable Platform for Enhancing Self-Awareness of Emotional Health

Zihan Yan, Yang Zhang, Yufei Wu, Xiang ‘Anthony’ Chen

CHI2022Submitted

reducing

Reducing Cognitive Loads in Parcel Scanning with Eye Tracking-based Augmented Reality Headset

Zihan Yan, Yufei Wu, Yiyang Li, Yifei Shan, Preben Hansen, Xiangdong Li

IEEE Transactions on Human-Machine SystemsSubmitted

Sensing System & Computer Vision & Activity Tracking

argaze

ARGaze: A Dataset of Eye Gaze Images for Calibration-Free Eye Tracking with Augmented Reality Headset

Zihan Yan, Yue Wu, Yifei Shan, Wenqian Chen, Xiangdong Li

Journal of Nature-Scientific DataRevised version submitted

speechin

SpeeChin: A Smart Necklace for Silent Speech Recognition

Ruidong Zhang, Mingyang Chen, Benjamin Steeper, Yaxuan Li, Zihan Yan, Yizhuo Chen, Songyun Tao, Tuochao Chen, Hyunchul Lim, Cheng Zhang

IMWUT2021Revised version submitted

Wearable & Fabrication

thermofit

ThermoFit: On-Skin, On-Demand Thermoforming of Rigid Body-Fitting Wearables

Guanyun Wang, Yue Yang, Zihan Yan, Qiang Cui, Deying Pan, Danli Luo, Yiming Zhang, Zihong Zhou, Junzhe Ji, Jiaji Li, Ye Tao, Lingyun Sun

CHI2022Submitted

sensenet

SenseNet: Designing a Reconfigurable Electronic Net with Stereoscopic Sensing

Lingyun Sun, Zihong Zhou, Qiang Cui, Yinyu Lu, Deying Pan, Jiaji Li, Zihan Yan, Danli, Yang Zhang, Ye Tao, Guanyun Wang

CHI2022Submitted

Sensing System & Perception Measurement

towards

Moment-to-Moment Continuous Attention Fluctuation Monitoring through Consumer-Grade EEG Device

Shan Zhang*, Zihan Yan*, Shardul Sapkota, Shengdong Zhao, Wei-Tsang Ooi

Sensors MDPIPDFDOI

gender

Gender Differences of Cognitive Loads in Augmented Reality-based Warehouse

Zihan Yan, Yifei Shan, Kailin Yin, Yiyang Li, Xiangdong Li

Conference Paper A, IEEE VR 2021PDFDOI